Vyhľadávanie
V ponuke je 44 nehnuteľností.

Cenník

CENNÍK realitných služieb spoločnosti
CB Real, s. r. o.

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999,-

4 % z kúpnej ceny (minimálne 1.800,- )

od 50.000,- do 299.999,-

3 % z kúpnej ceny (minimálne 2.000,- )

od 300.000,- do 1.299.999,-

2 % z kúpnej ceny

od 1.300.000,-

1,5 % z kúpnej ceny

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:
Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti vrátane cien energií. Účtuje sa od prenajímateľa a nájomcu rovným dielom.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

300,- €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Inzerovanie nehnuteľnosti

6,- / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 15,- / deň.

Obhliadky

200,- / mesiac

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia

20,- / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť/asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20€/za každú začatú polhodinu. Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

20,- € + správny poplatok

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a paušálnej sumy 20 € ako náhradu za strávený čas.

Príklad: Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v Stupave. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 20 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca. V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

40,- / za každú začatú polhodinu

(minimálne 100,-

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

50,- / za každú začatú polhodinu

(minimálne 120,-

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

100,-

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

1000,-