Vyhľadávanie
V ponuke je 44 nehnuteľností.

Etický kódex

Etický kódex predstavuje záväzok zodpovednosti, vždy jednáme kvalifikovaným spôsobom, s odbornou spôsobilosťou, čestne, zdvorilo, a v súlade s dobrými mravmi.

Svojim konaním v žiadnom prípade nepoškodíme oprávnené záujmy a práva klienta, uplatňujeme princípy rovnoprávnosti, nestranného jednania voči všetkým bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie, národnosť, pohlavie, vek.

Bez súhlasu klienta nezverejníme dôverné informácie ktoré nám zveril klient, zachováme mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch, a to aj po ich ukončení (je časovo neobmedzená).

Nezapojujeme sa priamo alebo nepriamo do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť pokladaná za vyhľadávanie alebo vymáhanie úplatku, nelegálnych provízií alebo iných platieb.

Pri spolupráci medzi realitnými kanceláriami rešpektujeme zásady zdvorilosti a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme klientov.

Nezaoberáme sa priamo alebo nepriamo takou obchodnou činnosťou, ktorá by bola alebo mohla byť v konkurencii k predmetu podnikania spoločnosti, resp. bola v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Pri zverení finančných prostriedkov klienta, spolupracovníkov alebo tretích osôb (kúpna cena resp. jej časť) nebudú tieto použité na iný účel, než boli určené. Pri splnení podmienok schválených príslušným klientom, budú tieto prostriedky bezodkladne vyplatené.

Pri poskytovaní služieb je našou povinnosťou chrániť zverené doklady pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením, priebežne informovať o vývoji prípadu a bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch.

Sme si vedomí zodpovednosti v procese obchodovania s nehnuteľnosťami, a preto sa neustále zdokonaľujeme vo všetkých oblastiach súvisiacich s týmito činnosťami.